CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU


La carta de compromís educatiu és un document que estableix un acord formal entre els diferents actors implicats en l’àmbit educatiu, com ara estudiants, professors, pares i administració educativa. Aquesta carta té com a objectiu principal establir les expectatives, responsabilitats i compromisos de cadascuna de les parts per aconseguir una experiència educativa enriquidora i exitosa.

Els professors, per la seva banda, assumeixen el compromís de proporcionar una educació de qualitat, d’adaptar els mètodes d’ensenyament a les necessitats dels estudiants i d’avaluar-los de manera justa i constructiva. També s’espera que els professors ofereixin suport i orientació als estudiants i que estiguin disponibles per a resoldre els seus dubtes i preocupacions.

Els pares o tutors juguen un paper fonamental en aquesta carta de compromís educatiu. S’espera que donin suport als seus fills en el seu procés educatiu, fomentant la importància de l’educació i l’esforç personal. També s’encoratja els pares a mantenir una comunicació constant amb els professors, a assistir a reunions escolars i a participar activament en les activitats educatives.

CARTA COMPROMÍS EDUCATIU