NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)


Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) són un conjunt de normes i procediments que regulen l’organització i el funcionament d’un centre educatiu. Aquest document estableix les pautes i les directrius que guien la convivència i l’organització interna de l’escola.

Les NOFC solen abordar diferents àmbits i aspectes, incloent:

  1. Normes de convivència: Especifiquen les conductes i els comportaments esperats per part dels membres de la comunitat educativa, incloent alumnes, professors, personal no docent i pares. Aquestes normes promouen el respecte mutu, la tolerància, la resolució pacífica de conflictes i l’atenció a la diversitat.
  2. Organització acadèmica: Estableixen com s’organitzen les classes, els horaris, les aules i altres espais educatius. Això inclou aspectes com l’horari lectiu, la distribució de les matèries, els procediments d’avaluació, l’atenció a les necessitats educatives especials i els plans de reforç o suport.
  3. Òrgans de govern: Defineixen la estructura i les funcions dels òrgans de govern del centre, com el consell escolar, el director o la direcció del centre i altres comissions o grups de treball. Aquestes normes establixen els mecanismes de presa de decisions i de participació de la comunitat educativa en la gestió del centre.
  4. Normes administratives i econòmiques: Regulen els procediments i les normatives relacionades amb l’administració del centre, incloent l’ús de recursos materials i econòmics, la gestió dels registres i documents, els procediments de contractació i les responsabilitats financeres.
  5. Relació amb les famílies i la comunitat: Estableixen les pautes de col·laboració i comunicació amb les famílies dels alumnes, així com amb altres agents externs al centre, com institucions, associacions i altres col·lectius de la comunitat.

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE