PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC)


El projecte educatiu de centre és un document que defineix la identitat, la missió i els objectius d’un centre educatiu. És un instrument de planificació que guia el treball i l’organització de l’escola per aconseguir els seus propòsits educatius.

El projecte educatiu de centre inclou els següents aspectes:

  1. Identitat i valors: S’estableixen els valors i principis que defineixen l’esperit de l’escola i la seva visió de l’educació. Això pot incloure l’èmfasi en l’aprenentatge integral, la convivència respectuosa, la inclusió i la promoció de la diversitat.
  2. Objectius educatius: Es determinen els objectius que l’escola persegueix en relació amb l’aprenentatge dels alumnes. Aquests objectius poden incloure el desenvolupament de competències, l’adquisició de coneixements i habilitats, el foment de la creativitat i la motivació per aprendre.
  3. Metodologia: S’estableix com s’organitza l’ensenyament i l’aprenentatge a l’escola. Això pot incloure l’ús de metodologies actives, el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu i l’ús de recursos tecnològics.
  4. Organització i gestió: Es detalla com es distribueixen les responsabilitats i les tasques dins del centre. Això pot incloure la creació d’equips docents, l’organització del calendari escolar, l’atenció a la diversitat i l’avaluació dels alumnes.
  5. Relació amb la comunitat: S’estableix com l’escola s’obre a la comunitat i estableix vincles amb altres institucions i agents educatius. Això pot incloure la col·laboració amb les famílies, l’associació de pares i mares, i la participació en projectes i activitats comunitàries.
  6. Avaluació: Es determinen els mecanismes d’avaluació dels resultats i els processos educatius. Això pot incloure l’avaluació dels alumnes, l’avaluació de les pràctiques docents i l’avaluació del projecte educatiu de centre en si mateix.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE