TREBALL PER PROJECTES


Un dels pilars metodològics de l’Escola Montserrat és el Treball per Projectes. A través d’aquesta pràctica docent, l’alumnat experimenta de manera vivencial l’aprenentatge, partint d’allò conegut per arribar a elaborar productes finals desenvolupant les competències clau i específiques que estableix el Currículum.

Així doncs, l’alumnat treballa amb el màxim de transversalitat els diferents sabers i, amb el personal docent com a guia, assoleixen nous graus de coneixement, sent capaços d’afrontar grupal i individualment els reptes que se’ls plantegen a l’aula.

Els projectes es despleguen al llarg de tota l’Educació Infantil i Primària, des d’I3 fins a 6è de Primària.